Usłyszeć siebie

CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII

Diagnoza logopedyczna to szereg czynności badawczych, których celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia problemu logopedycznego. W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badanie w skład którego wchodzą:

wywiad – służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia przyczyn zaburzenia

obserwacja- dotyczy głównie zachowań werbalnych

orientacyjne badanie wymowy – czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, 

czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność wymowy,

czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu

badania uzupełniające (sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykania, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, 

słuch fonematyczny)


Terapia logopedyczna ma na celu:

usunięcie zaburzeń wymowy

wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

poprawienie sprawności językowej


Na podstawie diagnozy konstruowany jest indywidualny program terapii dla każdego pacjenta.

Prowadzone w gabinecie zajęcia logopedyczne obejmują:

terapię specyficznych trudności w nauce szkolnej – dysleksję, dysgrafię, dysortografię- stymulacja percepcji słuchowej i wzrokowej

terapię wad wymowy dzieci i dorosłych z zespołem Downa

terapię seplenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej, jąkania, opuszczania, zastępowania lub deformacji poszczególnych głosek, opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, alalii

profilaktykę w zakresie wad wymowy

konsultacje i jednorazowe porady